• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Проект колективного договору

І. Загальні положення

1.1. Мета укладання колективного договору

1.1.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих трудових та соціально - економічних відносин узгоджених інтересів найманих працівників і власників з питань, що є предметом цього договору.

1.1.2. Положення і норми договору розроблено на основі Закону України «Про освіту», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди", Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про оплату праці», інших актів законодавства.

1.1.3. Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи закладу освіти, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально - економічних прав та інтересів працівників, забезпечення їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.2. Сторони договору та їх повноваження

1.2.1. Договір укладено між начальником відділу освіти Фастівської РДА (далі -Сторона власника 1), директором Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст. (далі - Сторона власника 2) і трудовим колективом та профспілковим комітетом Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст. (далі – Сторона трудового колективу).

1.2.2. Власник підтверджує, що він має право на повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом закладу освіти на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов'язань сторони власника, визначених цим договором.

1.2.3. Трудовий колектив має повноваження, визначені чинним законодавством, на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов'язань трудового колективу, визначених цим договором.

1.2.4. Сторони визначають взаємні повноваження, зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

1.2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов'язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і процедур примирення відповідно до законодавства.

1.3. Сфери дії договору

1.3.1. Положення договору поширюються на всіх працівників закладу освіти, незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Виконання положень договору є обов'язковими для сторін, що його уклали.

1.3.2. Гарантії, передбачені договором, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки ( далі Галузева угода).

1.3.3. Жодна із сторін упродовж дії договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих згідно з договором зобов'язань.

1.3.4. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього.

1.4 Терміни дії колективного договору та набуття ним чинності

1.4.1. Договір укладено на 2018-2020 роки. Він набуває чинності з дня підписання представниками сторін і діє до укладання нового договору. Після закінчення терміну дії колективного договору він діє до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

1.4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового договору не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку дії чинного договору.

1.4.3. У разі реорганізації, зміни власника, ліквідації закладу освіти, цей колективний договір є чинним.

1.5 Порядок внесення змін та доповнень до договору

1.5.1. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і в обов'язковому порядку - у зв'язку зі змінами чинного законодавства, які регулюють питання, що є предметом договору.

1.5.2. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії угоди можуть вноситися після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і письмово вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони розпочинають переговори;

- після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол, докладається до договору у формі додатку, що є невід'ємною частиною договору.

1.6 Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників закладу освіти

1.6.1. Сторона власника 2 зобов'язується в 10-денний термін після реєстрації договору забезпечити ознайомлення з ним всіх працівників, а також новопризначених працівників під час укладання з ними трудового договору.

1.7. Повідомна реєстрація колективного договору

1.7.1. Сторони подають договір на повідомну реєстрацію упродовж 10 днів з дня його затвердження.

2. Виробничо-економічна діяльність та розвиток закладу освіти

Сторони власника зобов'язуються:

2.1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці відповідно до чинного законодавства.

2.2. Інформувати трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності відділу освіти та перспективи його розвитку. Надавати трудовому колективу наявну інформацію у письмовому вигляді, документи з цих питань двічі на рік: на кінець навчального року(але не пізніше 1 липня звітного року) та кінець календарного року(але не пізніше 1 лютого наступного року).

2.3. Сприяти розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладу освіти, створенню оптимальних умов для організації освітнього процесу шляхом залучення спонсорських коштів.

2.4. Забезпечувати організацію наставництва над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в освітньому колективі закладу освіти та їх професійному зростанню.

2.5.Забезпечувати проведення тарифікації педкадрів, враховуючи виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати в частині погодження з міськрайонною профспілкою та ПК і трудовим колективом Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів:

- встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

2.6 Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків на оплату праці працівників навчального закладу для її першочергової виплати при затвердженні місцевих бюджетів відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України.

2.6.Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти (згідно з п. 3.2.5 Галузевої угоди)

2.7. У межах дії законодавства забезпечувати проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

Трудовий колектив зобов'язується:

2.6. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі закладу освіти, підвищенню продуктивності праці.

2.7. Зобов’язується раціонально та бережливо використовувати обладнання, матеріальні і виробничі ресурси, збереження майна закладу освіти.

2.8. Збирати та узагальнювати пропозиції працівників з питань поліпшення діяльності закладу освіти, доводити їх до сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати про вжиті заходи.

3. Гарантії працівникам у разі реорганізації, ліквідації закладу освіти

Сторони власника зобов'язуються:

3.1. Завчасно інформувати трудовий колектив у випадках реорганізації, перепрофілювання, ліквідації закладу освіти з наданням інформації про заплановані власником заходи, пов'язані з ними звільнення працівників, причини і терміни таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися.

3.2. Проводити не пізніше, ніж через три місяці з часу прийняття відповідного рішення, консультації з трудовим колективом про заходи щодо запобігання, зменшення або пом'якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати і враховувати пропозиції трудового колективу з цих питань.

3.3. Гарантувати дотримання прав та інтересів працівників, які припиняються у зв'язку із реорганізацією закладу освіти, зокрема щодо порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, виплати компенсацій таким працівникам.

4. Забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони власника зобов'язуються:

4.1. Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих (згідно з їх документом про освіту), та не допускаючи погіршення умов оплати праці усіх штатних працівників Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів, і якщо не прогнозується їх звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

4.2. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом та трудовим колективом закладу згідно з чинним законодавством.

Попереджати працівника про його звільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці.

4.3. Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження закладу освіти) зпитань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій в інших закладах освіти (району, міста).

4.4. Надавати працівникам закладу освіти необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

4.5. Не допускати необґрунтованого скорочення класів, груп, робочих місць.

4.6. У разі виникненні необхідності звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України:

- повідомляти не пізніше, як за два місяці, у письмовій формі державну службу зайнятості про звільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці (скороченням чисельності або штату працівників);

- звільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісних працівників, ліквідації суміщення .

4.7. Застосовувати засоби матеріального та морального стимулювання якісної праці.

4.8. З метою створення членам трудового колективу відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та тими, у яких виникає ризик зменшення навантаження при тарифікації у новому навчальному році;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, у т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної праці працівникам освіти;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- при наявності вакантних годин, розмір яких є меншим, ніж повне тижневе навантаження, заповнювати вакансії лише на період до кінця поточного навчального року без подальших зобов'язань по працевлаштуванню тимчасового працівника.

4.9. Призначати працівників на заміну тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

Трудовий колектив зобов'язується:

4.8. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць. Не надавати згоди на звільнення працівників у разі порушення власником вимог законодавства про працю та зайнятість.

5. Оплата праці

Сторони домовились про наступне:

У сфері форм і системи оплати праці сторони власника зобов'язуються:

5.1. Дотримуватися чинного законодавства про працю, оплату праці, норм генеральної, галузевих, обласної і цієї угоди та усувати порушення, у разі їх виникнення.

5.2. Забезпечувати гласність умов оплати праці, встановлення доплат, преміювання, щорічної грошової винагороди, матеріальної допомоги на оздоровлення, інших заохочувальних виплат шляхом погодження з трудовим колективом та ПК.

5.3. Вживати заходи щодо недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.

5.4. Контролювати проведення будь-яких відрахувань від заробітної плати відповідно до ст.ст. 103, 127, 128 КЗпП України, за умови наявності згоди працівника.

5.5. Формувати фонд оплати праці педагогічних працівників з урахуванням суми винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків у відповідності до частини першої ст. 57 Закону України «Про освіту».

5.6. Формувати фонд оплати праці педагогічних працівників з урахуванням суми на преміювання, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги працівникам закладу, інших заохочувальних виплат.

5.7. Формувати фонд оплати праці педагогічних працівників з урахуванням суми доплати у максимальному розмірі працівникам, зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці.

5.9. Контролювати своєчасність і повноту виплати заробітної плати за час відпустки працівникам освіти району відповідно до графіків відпусток.

5.9. Здійснювати оплату праці на основі тарифної сітки: посадових окладів для фахівців згідно зі штатним розписом та тарифікацією.

У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати:

5.8. Встановлювати мінімальну заробітну плату для працівників відповідно до Закону України «Про бюджет».

5.9. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати, зумовлену ростом індексу споживчих цін, згідно з чинним законодавством.

У сфері строків виплати заробітної плати:

5.10.Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

5.11. Здійснювати виплату заробітної плати двічі на місяць:

- I частина заробітної плати – 16 числа поточного місяця;

- остаточний розрахунок – 3 числа наступного місяця.

Вирішити питання щодо отримання заробітної плати співробітниками закладу освіти через установи банку особисто, без утримання відсотків за обслуговування.

У сфері оплати праці:

5.12. Здійснювати оплату праці працівників освіти в першочерговому порядку.

5.13. Здійснювати доплату працівникам у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 р. № 1298:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

5.14. Встановлювати доплати працівникам, зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці.

5.15. Щорічно затверджувати попередньо погоджений з ПК та трудовим колективом ПОРЯДОК надання щорічної грошової винагороди і преміювання.

5.16. Здійснювати погодинну оплату праці при заміщенні тимчасово відсутніх педагогів згідно з п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

5.17. Здійснювати додаткову оплату праці за роботу в нічний час працівникам закладів освіти, установ у розмірі до 40% посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 р. № 1298 та Галузевою угодою, в межах затвердженого фонду оплати праці .

5.18. Здійснювати оплату праці працюючих у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо) із розрахунку заробітної плати, встановленої під час тарифікації, з дотриманням чинного законодавства (ст. 113 КЗпП України та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти).

5.19. Здійснювати оплату роботи у вихідні, святкові, неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством, або компенсувати наданням до двох днів відпочинку.

У сфері заборгованості із заробітної плати:

5.20. У разі затримки виплати заробітної плати, або її виплати у неповному обсязі надавати трудовому колективу письмову інформацію про наявність коштів на рахунках відділу освіти.

5.21. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за три дні до початку відпустки.

5.22. Здійснювати своєчасну грошову виплату за відрядження.

5.23. Звертатися з поданням до управління фінансів Фастівської районної державної адміністрації про дострокову виплату заробітної плати працівнику у зв'язку із заявою про надзвичайне сімейне становище ( потреба у лікуванні, смерть близьких людей тощо.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗОБОВ 'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.24. Надавити працівникам установи необхідну консультативну допомогу щодо питань оплати праці.

5.25. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, згідно із законодавством, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці.

5.26. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі освіти законодавства з питань оплати праці.

5.27. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо премії, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам.

5.28. Вирішувати питання щодо отримання заробітної плати співробітниками закладу освіти через установи банку особисто, без утримання відсотків за обслуговування.

6. Засоби морального і матеріального стимулювання якості праці

Сторони власника зобов'язуються:

6.1. Виконувати пункти договору згідно з положеннями статті 57 закону України «Про освіту». Забезпечити педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування; підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років; правовий, соціальний, професійний захист; компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи; встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати); виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років –20%, понад 20 років – 30%; надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу і ставки заробітної плати за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в сумі одного посадового окладу на рік, непедагогічним працівникам – 50 % посадового окладу. Забезпечувати виплату надбавки до посадового окладу педагогічним працівникам в граничному розмірі до 30% за престижність педагогічної праці (відповідно до Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ) , але не менше 20% відповідно до п. 6.1.2. Галузевої угоди.

6.2. Надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди здійснюється шляхом подання адміністрацією закладу освіти за узгодженням з профспілковим комітетом та трудовим колективом.

6.3. Доводити в тижневий строк до відома працівників закладів, установ освіти, які пройшли атестацію, рішення атестаційної комісії та здійснювати нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

6.4. Встановлювати доплату до посадового окладу в розмірі 10% прибиральникам службових приміщень, загальних убиралень та санвузлів (постанова Кабінету і Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134).

6.5. Встановлювати оплату за оформлення, утримання та модернізацію шкільних кабінетів (відповідно до вимог): фізики, інформатики, біології, хімії, початкових класів, музики, географії, математики, історії, трудового навчання, української мови та літератури, зарубіжної літератури, спортивно-ігрової кімнати та інших . Не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів навчального закладу, за завідування якими встановлюється додаткова оплата. Забезпечувати оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

6.6. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчального закладу, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов'язків з завідування відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників згідно з п. 6.3.5 Галузевої угоди.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

6.6. Здійснювати контроль за дотриманням законності з питань матеріального, морального стимулювання якості праці.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

Сторони власника зобов'язуються:

7.1. Забезпечити (Сторона власника 2) раціональне використання робочого часу педагога при складанні розкладу уроків, занять. Надавати педагогам методичні дні, додатково погодивши їх із районним методичним кабінетом.

7.2. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

7.3. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплата добових).

7.4. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці (квітень-травень) поточного навчального року, про що повідомляти працівників.

7.5. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.

7.6. Не вимагати від працівників роботи, не обумовленої посадовою інструкцією.

7.7. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.8. Нe допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності ( крім випадків, передбачених п. 5 ч. 1ст. 40 КЗііП ), а також у період перебування працівника у відпустці, крім випадку ліквідації закладу освіти.

7.9. Узгоджувати з трудовим колективом будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в закладі освіти, повідомляти працівників про такі зміни завчасно до їх запровадження.

7.10. За взаємною згодою з працівником, встановлювати для нього роботу на неповну ставку, гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.

7.11. Дотримуватись Закону України «Про відпустки» щодо тривалості, черговості,
терміну виплати заробітної плати за відпускний період.

7.12. Надавати щорічні оплачувані відпустки за повний відпрацьований рік педагогічним працівникам тривалістю 56 календарних днів, техпрацівникам – 24 календарні дні. Затверджувати графік надання відпустки до 01 травня поточного року та доводити його до відома працівників. Під час складання графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше, як за два тижні, до встановленого графіком періоду.

7.13. Надавати щорічні відпустки повної тривалості після настання шестимісячного терміну безперервної роботи в закладі освіти за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.

7.14. Відкликати працівників із щорічної відпустки за їх згодою та у випадках, визначених законодавством. Надавати невикористані дні відпустки в канікулярний період за згодою працівника або грошову компенсацію за невикористану відпустку до кінця календарного року.

7.15. Надавати соціальні відпустки працівникам у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством ( похорон, весілля) до 3-х днів.

7.16. Надавати відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням директора закладу освіти.

7.17. Дозволяти поділ відпустки на частини за згодою працівника, за умови, що основна частина такої відпустки складає не менше 14 календарних днів.

7.18. Забезпечувати надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 19. Закону України «Про відпустки») жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до
15-ти років, або дитину-інваліда (до 18-ти років), одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, за двох підстав - не більше 17-ти календарних днів (ст. 182 КЗпП України) .

7.19. Забезпечувати надання додаткової оплачуваної відпустки до 7-ми календарних
днів працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до орієнтовного переліку посад і професій та до 4-ох календарних днів працівникам із шкідливими умовами праці в межах фонду заробітної плати.

7.20. Право на отримання додаткової щорічної відпустки за особливі умови праці мають працівники посади яких передбачені в додатку №2 та які працюють на 0,5 і більше ставки. При цьому додаткові відпустки надаються пропорційно фактично відпрацьованому часу. При розрахунку тривалості додаткової відпустки не враховують періоди, коли працівник не був занятий в особливих умовах (перебував на лікарняному, навчальна відпустка, відпустка без збереження заробітної плати,курси підвищення кваліфікації)

7.21. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до кадрових наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників.

Трудовий колектив зобов'язується:

7.21. Забезпечувати дотримання працівниками закладу освіти трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов'язків.

8. Умови та охорона праці

Зметою створення здорових та безпечних умов праці в закладі освіти, сторони власника зобов'язуються:

8.1. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

8.2. Виконати щорічні заходи підготовки приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 15 жовтня поточного року. Під час прийняття на роботу проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров `я.

8.3. Проводити періодично, згідно з нормативними актами, перевірку технічного стану обладнання.

8.4. Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду.

8.5. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходи щодо усунення причин захворювань.

8.6. Проводити спільно з трудовим колективом своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у закладі освіти. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку в закладі організаційно-технічних заходів щодо кожного нещасного випадку.

8.7. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено за рішенням трудового колективу та поданням адміністрації, але не більше як на 50%.

8.8. Забезпечувати проведення навчання працівників з питань охорони праці та
проведення обов'язкових медичних оглядів працівників закладів освіти району відповідно до вимог чинного законодавства; організовувати позачерговий медичний
огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану здоров'я з умовами праці (ст. 19
Закону України «Про охорону праці»).

Трудовий колектив зобов'язується:

8.9. Дбати про особисту безпеку й здоров'я , а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт.

8.10. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації устаткування та інших засобів.

8.11. Проходити у встановленому порядку та в строки періодичні медичні огляди.

8.12. Своєчасно інформувати відповідальну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

8.13. Дбайливо та раціонально використовувати майно закладу освіти, не допускаючи його пошкодження чи знищення.

8.14. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, зазначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.

8.15. Відслідковувати зміни в законодавстві з охорони праці.

8.16. Брати участь:

- у розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці у закладі освіти;

- в організації навчання працівників закладу освіти з питань охорони праці;

- у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні пропозицій, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях.

8.17. Здійснювати на початку навчального року вибори громадського інспектора з охорони праці, пропонувати склад комісії з питань охорони праці з числа представників трудового колективу.

9. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування

Сторони власника зобов'язуються:

9.1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі не менше місячного посадового окладу під час надання щорічної відпустки.

9.2. Здійснювати обґрунтування оптимізації мережі закладів освіти району з урахуванням фінансового ресурсу місцевого бюджету.

9.3. Сприяти відповідно до чинного законодавства своєчасному безоплатному проходженню медичних оглядів працівниками певних категорій.

9.4. Зберігати чинний порядок безготівкової сплати профспілкових членських внесків (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.5. Створювати необхідні умови для роботи профспілки закладу освіти та представників трудового колективу, надавати повну інформацію з питань роботи відділу освіти Фастівської РДА (ст. 249 КЗпП України, ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.6. 3абезпечувати доступ ПК та представників трудового колективу до матеріалів, документів для здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства, виконанням даної Угоди (ст. 248 КЗпП України, ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») .

9.7. Не допускати звільнення з роботи, за ініціативи роботодавця, працівників без згоди профспілки та трудового колективу закладу освіти (ст. 252 КЗпП України, ст. 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Профспілковий комітет, трудовий колектив зобов'язуються:

1. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, що передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

2. Організовувати роботу з укладання колективного договору в закладі освіти та підвищення ефективності його діяльності.

3. Забезпечувати захист звільнених працівників згідно з чинним законодавством. Не допускати звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років (ст. 42, 184 КЗпП України).

4. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку в закладі освіти.

5. Надавати правові консультації членам профспілок та трудовому колективу з питань трудового законодавства.

6. Контролювати своєчасне і повне відшкодування шкоди, заподіяної працівнику, каліцтва, інших ушкоджень здоров'я, пов'язаних із виконанням ним трудових обов'язків, а також виплат оздоровчої допомоги згідно із Законом України «Про охорону праці» і чинним положенням.

7. Здійснювати контроль за використанням коштів соцстраху, перевіряти правильність оплати лікарняних листів, надавати державну допомогу сім'ям з дітьми.

8. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що працювали в даному закладі освіти.

9. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки, трудового колективу та їх сімей.

10. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й медичну допомогу з питань соціального страхування.

Сторони власника зобов'язуються:

1. Виплачувати працівникові вихідну допомогу згідно зі ст. 44 КЗпП.

2. Створити належні умови для діяльності комісії соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності працівника (працівників) у закладі освіти.

3. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, пільг і компенсацій, визначених законодавством.

10. Контроль за виконанням колективного договору

Заключні положення

З метою забезпечення реалізації положень цього договору та здійснення контролю за його виконанням, сторони зобов'язуються:

1. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

2. Розглядати підсумки виконання колективного договору на загальних зборах трудового колективу раз на рік.

3. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих положень цього договору, спільно надавати відповідні роз'яснення.

4. У разі порушення чи невиконання зобов'язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову силу.

Колективний договір підписали:

Начальник відділу освіти

Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О.А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Д О Д А Т К И ДО У Г О Д И

Додаток 1

Тривалість основної відпустки

керівників і спеціалістів та технічного персоналу

Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

Посада Тривалість основної відпустки (кількість календарних днів)
Директор ЗЗСО 56
Заступник директора з НВР, ВР 56
Учитель 56
Керівник гуртка 42
Практичний психолог 56
Лаборант 24
Вихователь 42
Вихователь (асистент) вчителя 56
Провідний фахівець з охорони праці та енергозбереження 24
Водій автотранспортних засобів 24
Підсобний робітник 24
Педагог - організатор 56
Соціальний педагог 56
Секретар 24
Бібліотекар 24
Завідуючий господарством 24
Прибиральник службових приміщень 24
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель 24
Сторож 24
Двірник 24


Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Голова трудового колективу: О.А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Додаток 2

Перелік працівників

Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів,

яким надається додаткова відпустка за особливий характер робіт

Посада Тривалість додаткової відпустки (кількість календарних днів)
1 Директор школи 7
2 Заступники директора з НВР, ВР 7
3 Завідувач з господарської роботи 7
4 Бібліотекар 7
5 Секретар 7
6 Водій автотранспортного засобу 7

Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - II ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О.А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Додаток 3

Перелік працівників

Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

з несприятливими умовами праці, яким надається доплата

Посада Доплата (% від посадового окладу)
1 Прибиральник службових приміщень, санузлів 10%
2 Вчителі інформатики 10%
3 Вчителі фізики 10%
4 Вчителі хімії 10%

Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О. А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Додаток 4

«Погоджено» «Затверджую»

Голова ПК Директор

Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ст.

_________Г.І. Карабач _______ Н.В. Григорук

від _________2018 року від _________2018 року

ПОРЯДОК

надання щорічної грошової винагороди за

сумлінну працю та зразкове виконання

службових обов'язків і преміювання

педагогічних працівників

Даний порядок розроблений на основі Закону України «Про освіту» і поширюється на всіх педагогічних працівників закладу освіти.

Керівнику відділу освіти надане право видавати працівникам матеріальну допомогу, щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків, допомогу на оздоровлення, а також встановлювати надбавки відповідно до п. 3.2 та доплати відповідно до п. 3.8 та п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.05 р. №790 та від 01.10.05 р. №988)та даного колективного трудового договору.

1.1. Виплата грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків передбачена Законом.

1.2. Зазначена винагорода виплачується у розмірі посадового окладу працівникам, що пропрацювали повний календарний рік відповідно до цього положення, яке затверджується директором закладу і погоджується з профспілковим комітетом та трудовим колективом.

1.3. Зборами педколективу створюється комісія щодо розподілу коштів, передбачених на зазначену винагороду для окремих категорій працівників:

- ті, що пропрацювали неповний календарний рік,

- працівникам, що перебувають у декретній відпустці,

- ті, що працюють на неповну ставку заробітної плати.

1.4. На отримання грошової винагороди мають право всі основні педагогічні працівники, що на час виплати винагороди працюють у закладі освіти і впродовж року не мали дисциплінарних стягнень. Працівникам, які пропрацювали неповний рік або працюють з неповним навантаженням, розмір винагороди встановлюється відповідно до п. 1.3.

1.5. Виплата грошової винагороди педпрацівникам регулюється наказом відділу освіти та, відповідно, закладом освіти.

2. За успіхи у навчально-виховній роботі, за підсумками навчального року, за наслідками атестації тощо, працівники закладу освіти можуть нагороджуватись преміями.

2.1. Висунення претендентів на здобуття премії здійснюється за наслідками результативності участі в різних заходах, погоджується рішенням колегії відділу освіти та затверджується начальником відділу освіти.

2.2. Встановити показники, згідно з якими має визначатися преміювання педагогічних працівників:

а) за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків персонально конкретним педпрацівником;

б) за результативну творчу працю й педагогічне новаторство за наслідками навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів, вихованців;

в) за здійснення інноваційної діяльності, апробацію навчальної літератури і програм, розробки власних і адаптованих програм тощо;

г) за популяризацію власного педагогічного досвіду у педагогічних виданнях різних рівнів; за участь у професійних конкурсах;

д) за результативну роботу з обдарованими та здібними дітьми (МАН, переможці і призери районного, обласного, республіканського етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, оглядів, турнірів, тощо);

е) за зразкове виконання обов'язків з керівництва шкільним та районними методичними формуваннями та проведення районних семінарів на високому професійному рівні;

є) за зразкову організацію і проведення виховних заходів, в тому числі предметних декад;

ж) за зміцнення матеріальної бази закладу, створення, оформлення і підтримання в належному стані навчальних кабінетів; за розробку і виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу тощо;

з) за активну громадську діяльність, відстоювання інтересів колективу закладу та громади селища (села) перед органами управління освітою та місцевого самоврядування, за сумлінне виконання громадських доручень (обов'язки депутатів місцевих рад, голови ПК, секретаря ПК, голови трудового колективу, секретаря педради, голів МО, наради при директору тощо).

3. Керівникам закладів освіти та їх заступникам відділом освіти Фастівської райдержадміністрації премія встановлюється за складність, напруженість роботи, виконання особливо важливої роботи та надбавки за високі досягнення у праці в розмірі 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).

4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни і винесення працівнику догани з наступним виданням наказу, працівник позбавляється щорічної грошової винагороди та премії.

5. Суми виплачених премій, грошових винагород, доплат підлягають оподаткуванню відповідно до чинного законодавства. Вони включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

6. Терміни виплати грошової винагороди, доплат, премій - упродовж фінансового року.

7. Даний порядок є додатком до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Борівського закладу ЗСО І-IIІ ступенів.

Додаток 5

Перелік показників

для надання відгулів працівникам Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів

1. Виконання робіт у вихідні, святкові та неробочі дні у подвійному розмірі .

2. У разі не перебування на лікарняному за підсумками навчального року.

3. Головування в ПК та МО – 5 відгулів за підсумками навчального року.

4. Громадська діяльність – 3 відгули за підсумками навчального року.

Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О. А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Додаток 6

Перелік

працівників Борівського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів,

яким надаються додаткові оплачувані дні до відпустки

як матерям, двох дітей до 14 років

1. Бєлова К.В.

2. Верова Н.В.

3. Вєрова М.В.

4. Гербут Н.П.

5. Корнієнко М.Є.

6. Прус С.О.

7. Тітаренко О.М.

8. Ткаченко Г.В.

9. Солопенко Л.В.

10. Яворська М.П.

Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О. А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Додаток 7

Перелік осіб,

що відповідають за виконання колективного договору

1. Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації

2. Директор Борівського закладу ЗСО І – ІІІ ступенів

3. Трудовий колектив Борівського закладу ЗСО І – ІІІ ступенів

Начальник відділу освіти Фастівської райдержадміністрації: О.Й. Рудаківська

Директор Борівського закладу ЗСО І - IIІ ст.: Н.В. Григорук

Голова трудового колективу: О. А. Зоренко

Голова профспілки: Г.І. Карабач

Кiлькiсть переглядiв: 551

Коментарi